عنوان خدمت کلان:

اعتبار بخشی موسسات سلامت (16061012000)

واحد پاسخگو:
معاونت درمان دانشگاه 53102434 - 53102349 - 53102346
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
اعتبار بخشی موسسات سلامت (16061012000) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000)

واحد پاسخگو:
معاونت درمان دانشگاه 53102434 - 53102349 - 53102346
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013102) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
3- اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013103) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000)

واحد پاسخگو:
معاونت درمان دانشگاه 53102434 , 53102349 , 53102346
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000)

واحد پاسخگو:
53102280 , 53102264
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014100) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014101) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
3- صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014103) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت (16041015000)

واحد پاسخگو:
53102346 , 53102347
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت (16041015000) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000)

واحد پاسخگو:
53316307 , 53102346
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت - samed (16061016000) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت - 190 (16061016000) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000)

واحد پاسخگو:
53359600 , 53352592
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000)

واحد پاسخگو:
53359600 , 53352592
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی (16042572100) حضوری راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی (16042572101) حضوری راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
3- صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف (16042572102) حضوری راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
4- تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی (16042572103) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
5- صدور کارت بهداشت (16042572104) حضوری راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000)

واحد پاسخگو:
53359600 , 53352592
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019100) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور (10031019101) حضوری راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)

واحد پاسخگو:
53359600 , 53352592
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- غربالگری های گروه های سنی (16042573100) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- غربالگری بیماریهای ژنتیکی (16042573101) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
3- ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری (16042573102) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
4- ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده (16022573103) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
5- ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده (16042573104) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
6- ارائه خدمات درمانی سرپایی (16022573105) حضوری راهنما بیانیه توافق
7- ارائه خدمات درمانی بستری (16032573106) حضوری راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
8- سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان (16042573107) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
9- ارائه خدمات آزمایشگاهی (16022573108) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
10- ارائه خدمات تصویربرداری (16022573109) حضوری راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات استحقاق درمان (16062574000)

واحد پاسخگو:
53102347 , 53315011
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
ارائه خدمات استحقاق درمان (16062574000) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

پایش نظام سلامت (16042575000)

واحد پاسخگو:
53359600 , 53352592
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- پایش بیماری های واگیر (16042575100) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- پایش بیماری های غیر واگیر (16042575101) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
3- پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا (16042575102) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

آموزش مداوم جامعه پزشکی (18051024000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
آموزش مداوم جامعه پزشکی (18051024000) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000)

واحد پاسخگو:
53102347
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه (18041026000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی (18041026100) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی (18041026104) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
3- پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص و کارشناس ارشد رشته های پزشکی (18041026105) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (18082576000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (18082576000) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی (18082577000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی (18082577000) حضوری/غیرحضوری راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

جذب اعضاي هيات علمي و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی (10031028000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1-     جذب اعضای هيات علمي علوم پزشکی (10031028100) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی (10031028102) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته‌های علوم پزشکی (18082578000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل (18082578100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور (18082578101) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی (18042579000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی (18042579100) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
2- نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن هاي علمي دانشگاه های علوم پزشکی (18042579101) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
3- ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی (18042579102) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه های علوم پزشکی (18082580000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- صدور مجوز ادغام دانشگاه های علوم پزشکی (18082580100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی (18082580101) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
3- تایید انحلال دانشگاه های علوم پزشکی (18082580102) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
4- تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری (18082580103) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
2- تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581101) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- صدورگواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی (18042582101) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
3- صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی (18042582102) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
4- ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور (18042582103) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
5- صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور (18042582104) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (11022583100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
2- صدور گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (11022583101) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
3- صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583102) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
4- معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (12012583103) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
5- ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (18042583104) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
6- تایید انتقال دانشجويان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل (18042583105) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
7- تایید مدارك تحصيلي دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازكشور (18042583106) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی (18062584000)

واحد پاسخگو:
53102372 , 53102428
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- تغذیه دانشجویان علوم پزشکی (18062584100) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی (17012584101) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق
3- برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی (17022584102) حضوری راهنما بیانیه توافق
4- ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی (18062584103) حضوری راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی (18042585000)

واحد پاسخگو:
53102335
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی (18042585100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- آموزش دانشجویان علوم پزشکی (18042585101) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
3- مشاوره دانشجویان علوم پزشکی (18042585102) حضوری راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی (16052586000)

واحد پاسخگو:
53102269
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی (16052586100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی (16052586101) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی - سامانه نوپا (16052586100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی (16052587000)

واحد پاسخگو:
53102269
عنوان زیرخدمت نحوه ارایه خدمت
1- پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی (16052587100) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
2- انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی (16052587101) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
3- انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی (16052587102) غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی
4- برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی (16052587103) حضوری/غیرحضوری لینک دریافت خدمت راهنما بیانیه توافق اطلاعات تکمیلی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: