• 1401/06/09
  • - تعداد بازدید: 1781
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

رسالت و اهداف دانشگاه علوم پزشکی فسا

رسالت :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا با تکیه بر تجربیات موفق و مدیریت کارآمد و دانش روز ، خدمات اثر بخش بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشی را ارائه می نماید

 

 

اهم اهداف کلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان فسا

 الف- تعلیم و تربیت نیروی انسانی ماهر و شایسته در علوم مختلف پزشکی

 ب- پژوهش در مشکلات سلامت جامعه و شناخت راهکارهـای تـامین حفـظ و ارتقـای سـطح سلامت و توسعه دامنه علوم پزشکی

ج- اعمال اقدامات پیشگیرانه به منظور حفظ سلامت مردم و جلوگیری از گسترش بیماری و عوامل تهدیدکننده سلامت در فرد و جامعه و ترویج و توسعه اقدامات تقویت کننده سلامت

 د- تامین خدمات درمانی ، تشخیصی ، دارویی و پارامدیکال به منظور درمـان مناسـب افـراد بیمار و جلوگیری از گسترش دامنه بیماری و محدود کردن دامنه عـوارض ناشـی از بیمـاری در بیماران

ه- بکار گیری منابع با حداکثر کارایی و اثر بخشی و ظرفیت سازی برای تحقق رسالت و اهـداف دانشگاه (Capacity Building & Resource Mobilization)

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: