• در رشته مورد نظر دانش آموخته شده باشد.
 •  دارا بودن پایان طرح یا معاف از طرح
 • مجوز صندوق رفاه دانشجویان
 • کپی کارت ملی و شناسنامه از تمام صفحات
 • یک قطعه عکس 4*3

 • در رشته مورد نظر دانش آموخته شده باشد.
 • دارا بودن پایان طرح یا معاف از طرح
 • مجوز صندوق رفاه دانشجویان
 • کامل بودن مدارک روی پرونده
 • گواهی کار از محل خدمت خطاب به مدیریت محترم امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (سوابق دولتی)
 • گواهی کار از سازمان تأمین اجتماعی (سوابق بخش خصوصی)

 • در رشته مورد نظر دانش آموخته شده باشد.
 • تعیین محل مورد نیاز.

 • در رشته مورد نظر دانش آموخته شده باشد.
 • نامه درخواست از محل کار.
 • مجوز صندوق رفاه دانشجویان
 • دارا بودن پایان طرح یا معاف از طرح

1- گواهی پایان طرح یا معاف از طرح نیروی انسانی.
2- گواهی تسویه حساب صندوق رفاه
3- پروانه دائم پزشکی برای رشته های پروانه دار در صورت داشتن پروانه دائم.
4- کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی.
5- تصویر شناسنامه یا کارت ملی (تمام صفحات)
6- دو قطعه عکس 4*3
7- گواهی کار از محل خدمت با قید شروع و پایان و الزام یک شیفت کاری. 
8- تمبر هزار تومانی از بانک ملی یا واحد امور مالی معاونت آموزشی.
9- نگارش مجوز در پورتال معاونت آموزشی وزارت توسط کارشناس خدمات آموزشی
10- پرینت و بررسی مجوز توسط کارشناس رشته
11- تائید مجوز توسط رئیس اداره امور آموزشی و دانش آموختگان
12- امضاء مجوز توسط مدیر آموزش
13- تحویل رونوشت مجوز به ذینفع
14- خوشنویسی دانشنامه
15- امضاء رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه
16- تحویل به ذینفع پس از اخذ رسید
17- نگارش گواهی معدل به همراه مدراک
تبصره 1: در صورت کامل بودن مدارک پرونده بررسی می شود
تبصره2: در صورت ناقص بودن مدارک جهت رفع نقص به ذینفع اطلاع داده می شود.

الف)دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه
1-درخواست دانشجو در سایت 
2-طرح درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشکده
3-در صورت تصویب و موافقت دانشکده ،ارسال فرم به اداره امور آموزشی
4-طرح درخواست دانشجو با نامه دانشکده در شورایی آموزشی دانشگاه
5-ارسال فرم میهمانی یا انتقالی با امضاء مدیر به دانشگاه مورد درخواست.
 
 ب)دانشجویان در حال تحصیل در سایر دانشگاه ها
1)ثبت درخواست دانشجو در دبیرخانه معاونت و سامانه ثبت درخواستهای انتقالی و میهمانی.
2)ارسال درخواست دانشجو جهت بررسی واضهار نظر به دانشکده
3)دریافت اظهارنظر دانشکده ها و طرح در شورای آموزشی دانشگاه
4)اعلام موافقت یا مخالفت به دانشگاه مقصد.

1- وصول ریزنمرات و تاییدیه فارغ التحصیلی دانشجویان از دانشکده ها
2- وصول‌ فرم بدهی از مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
3- بررسی کار کارشناسی در اداره امور آموزش و دانش آموختگان توسط کارشناس رشته
4- تهیه فرم پیش نویس فراغت از تحصیل توسط کارشناس رشته
5- تایید کارشناس رشته
6- تایید رئیس اداره امور آموزش و دانش آموختگان
7- امضاء مدیر آموزش
8- امضاء و تایید معاون آموزشی دانشگاه
9-پورتال به وزارت متبوع 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: