احمد جهرمی نژاد

احمد جهرمی نژاد

سرپرست دبير خانه هيات امناء

  احمد جهرمی نژاد

احمد جهرمی نژاد

سرپرست دبیرخانه هیات امنا

شماره داخلی: 2253
تلفن: 07153316302

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق اجرایی

-مدیر بودجه ازسال 78تا90

-رئیس بازرسی ازسال 90تا98

-مسئول دبیر خانه هیئت امناء ازسال 90 تاکنون

-مدیر بودجه ازسال 98 تا 1400

-مسئول امور خیرین از سال 1400 تا 1401

-مدیر بودجه از سال 1401 تا کنون

آخرین اخبار

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: