جلسات شورای پژوهشی یک بار در ماه  برگزار می گردد.

 • بارگذاری پروپوزال طرح در سامانه سمات
 • بررسی طرح توسط کارشناس
 • ارجاع طرح به واحد مرتبط (دانشکده-مرکز تحقیقات-بیمارستان)
 • انتخاب داور برای طرح
 • دریافت نظرات داوران
 • تشکیل جلسه شورای پژوهشی جهت بررسی پروپوزال
 • تنظیم صورتجلسه شورای پژوهشی

یک نامه جهت دریافت پاداش چاپ مقاله به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال شود و مدارک شامل فایل pdf مقاله، فرم درخواست پاداش، محل ایندکس مقاله و فایل تازه های پژوهشی پیوست گردد.

درمقالات فارسي: دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايران
در مقالات انگليسيFasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran
مركز تحقيقات ......، دانشگاه علوم پزشكي ......، نام شهر، ايران

در مقالات منتج از پاياننامه دانشجويان مقطع PhD ،دانشجو به عنوان نويسنده اول واستاد راهنمابه عنوان نويسنده مسئول آورده شود؛در غير اينصورت دانشجو مجوز دفاع ندارد.در مقالات منتج از پاياننامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و پزشكي عمومي و دستياري، دانشجو به عنوان نويسنده اول بوده و استاد راهنما بعنوان نويسنده مسئول باشد.

هر عضو هيأت علمي با رتبه مربي و استاديار همزمان 4 طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي تحت حوزه معاونت تحقيقات و فناوري و 6 طرح تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي در يك زمان ميتواند داشته باشد. هر عضو هيأت علمي با رتبه دانشيار همزمان 6 طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي تحت حوزه معاونت تحقيقات و فناوري و 6 طرح تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي در يك زمان ميتواند داشته باشد. هر عضو هيأت علمي با رتبه استادي همزمان 8 طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي تحت حوزه معاونت تحقيقات و فناوري و 6 طرح تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي در يك زمان ميتواند داشته باشد. انعقاد قرارداد جديد طرح تحقيقاتي با هر عضو هيأت علمي كه سقف مجاز تعداد طرح تحقيقاتي را پر كرده باشد، منوط به تسويه حساب نهايي (همراه چاپ مقالات متعهد شده) طرحهاي تحقيقاتي قبلي تا رسيدن به حد مجاز ميباشد.

 • تصویب طرح در شورای پژوهشی
 • هماهنگی کارشناس پژوهشی مربوطه با کارشناس کمیته اخلاق
 • بررسی مستندات طرح موجود در سامانه سمات توسط کارشناس مربوطه
 • تشکیل جلسه کمیته اخلاق و بررسی طرح در کمیته اخلاق
 • صدور کد اخلاق

جلسات کمیته اخلاق یک بار در ماه  برگزار می گردد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: