تماس با ما

نشانی: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

شماره تلفن های دانشکاه  
کد شهر فسا 071
مرکز تلفن 53350994-6
نمابر 53357091
حوزه ریاست

53355012

53357093-4

 

 مدیریت غذا و دارو  
مدیر غذاو دارو 53318384
امور دارویی 53314700
امور غذایی 53314701
مواد مخدر 53316313
آزمایشگاه 53359108

 

بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)  
مرکز تلفن 53315011-26
نمابر دبیرخانه 53314021
روابط عمومی 53314026

 

بیمارستان دکتر شریعتی  
مرکز تلفن
53350116-19
مرکز تلفن 53316313
مدیریت 53315267
بیماریهای خاص 53316312
دیالیز 53319414
حسابداری 53317273
فاکس حسابداری 53350319

 

اورژانس 115  
ارتباطات 115
اداره اورژانس 53343215
ستاد هدایت 53336600

 

معاونت درمان  
معاونت درمان 53314660
مدیردرمان 53314659
دبیرخانه ونمابر 53314660
آمارومدارك پزشكی 53314663
حاكمیت بالینی 53314663
رسیدگی به شكایات 53314663
امورمامائی 53314663
تجهیزات پزشكی ونمابر 53314661
امورآزمایشگاهها 53314685
تداركات 53314685
بیماریهای خاص 53314685
اداره مدیریت خدمات پرستاری 53314685
نظارت بردرمان واعتباربخشی بیمارستانی 53314662
صدورپروانه ها 53314662
امورعمومی 53314662