تماس با ما
 
 
نشانی: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
 
071 کد شهر فسا
53350994-6 مرکز تلفن
53357091 نمابر

53355012

53357093-4

حوزه ریاست
 

آخرین اخبار

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: