دکتر مهران صیادی

دکتر مهران صیادی

دبیر شورای سلامت و امنیت غذایی(ساغ)

تلفن: 09107272110

تحصیلات

دکتری بهداشت موادغذایی

سوابق اجرایی

  • مدير گروه بهداشت و ايمني موادغذايي(25/6/1397 الي25/6/1400)
  • دبير سلامت و امنيت غذايي دانشگاه علوم پزشكي فسا(29/11/1399 تاكنون)
  • مدير كارگروه اعتباربخشي اموزشي و موسسه اي دانشگاه علوم پزشكي فسا(4/1398الي 30/6/1400)
  • مدير ارتباط با صنعت(1/8/1397 تاكنون)
  • عضو شوراي مركز رشد(8/1397الي تاكنون)
  • عضو كميته خودارزيابي سازماني در حيطه تحصيلات تكميلي(27/11/1399 تاكنون)
  • عضو شوراي فناوري دانشگاه(4/1398الي تاكنون)
  • عضو شوراي تحصيلات تكملي دانشگاه(4/2/1398 تاكنون)
  • عضو كميته اجرايي ستاد اشتغال و كار آفريني دانشگاه(8/10/1397تاكنون)
  • عضو كميته مركزي واحد مالكيت فكري(1/8/1397 تاكنون)
  • عضو كميته حركت به سوي دانشگاه نسل سوم(19/10/1397 تاكنون)

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: