دکتر سیده زهرا مجدی

دکتر سیده زهرا مجدی

دبیر شورای سلامت و امنیت غذایی(ساغ)

تلفن: 071-53314700
ایمیل: zahramajdi@fums.ac.ir

سوابق اجرایی

 • مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا از سال 1386تاکنون
 • مسئول فنی و کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی مواد غذایی شامل صنایع کنسروی، صنایع گوشت، صنایع قند، صنایع آرد و ... به مدت
  هشت سال و عضو کمیته فنی و قانونی دانشگاه به عنوان نماینده جامعه مسئولین فنی
 • مسئول پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • نماینده معاونت غذا و دارو در برنامه ارزیابی عملکرد معاونت های غذا و دارو سراسر کشور
 • عضو و دبیر کمیسیون فنی و قانونی صدور و تمدید پروانه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • عضو کارگروه ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • عضو کارگروه رفع موانع تولید فرمانداری ویژه شهرستان فسا
 • بازرس ویژه دانشگاه علوم پزشکی فسا موضوع ماده 91قانون مدیریت خدمات کشوری
 • کمیته مرکزی راهبردی بررسی و پذیرش پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر کمیته تخصصی معاونت غذا و دارو
 • عضو شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان فسا
 • قائم مقام و نماینده تام الاختیار ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی فسا در شورای سلامت و امنیت غذایی استان فارس به مدت 8سال
  تا سال 1400
 • عضو کمیسیون ماده 11تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • عضو کمیته فنی و قانونی صدور و تمدید پروانه های بهداشتی واحدهای تولیدی
 • رئیس کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح کشوری PMSدر دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • عضو کمیته تدوین استاندارد ملی و اتاق بازرگانی استان فارس
 • نماینده معاونت غذا و دارو درخصوص صدور مجوز حلال از سازمان غذا و دارو

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: