• 1400/11/20
 • - تعداد بازدید: 856
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

ارزیابی عملکرد

تعریف:

سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد واحدها براساس قوانین و مقررات مربوط با رویکرد معیارهای اثربخشی، کارائی، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات.

 

     اهداف:

 • تعیین میزان انحراف از مسیر سیاستها ، طرح ها و برنامه ها
 • راهنمایی و ارشاد واحد در جهت بهبود کارآمدی و ارتقای فرآیند
 •  

شرح وظایف :

 • تهیه و تدوین شاخص ها (عمومی و اختصاصی) و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در رده های مختلف
 • تهیه و تنظیم چک لیست ارزیابی مدیران و ارسال جهت ریاست دانشگاه جهت بررسی و اعلام نظر
 • ابلاغ چک لیست ارزیابی به مدیران جهت آگاهی و خودارزیابی مدیر
 • ارزیابی، امتیازدهی و تعیین وضعیت عملکرد مدیران
 • تهیه نقاط قوت و ضعف و تهیه پس خوراند لازم و همچنین ارائه به ریاست محترم دانشگاه و مدیران مربوطه
 • تعیین بازه زمانی جهت رفع نقایص عملکرد مدیر
 • انجام ارزیابی مجدد مدیر و مقایسه امتیاز ثانویه با امتیاز قبلی، ارائه پس خوراند و ارسال به ریاست محترم دانشگاه جهت بررسی و ارشادات لازم
 • تهیه و تدوین شاخص ها (عمومی و اختصاصی) و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطین رسیدگی به شکایات در واحدهای محیطی
 • تهیه و تکمیل چک لیست ارزیابی رابطین شکایات، امتیازدهی و تعیین وضعیت عملکرد رابطین
 • تعیین نقاط قوت و ضعف و تهیه پس خوراند لازم، ارائه به واحد مربوطه و تعیین بازه زمانی جهت رفع نقایص
 • انجام ارزیابی مجدد رابطین و مقایسه امتیاز جدید با امتیاز قبلی و ارائه پس خوراند.
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: