الهه رحیمی

الهه رحیمی

کارشناس رسیدگی به شکایات،کارشناس بازرسی ،کارشناس ارزیابی عملکرد تلفن: 07153316307 شماره داخلی: 2446 تحصیلات: کارشناس پرستاری
 محسن خیاط زاده

محسن خیاط زاده

کارشناس بازرسی تلفن: 07153316307 شماره داخلی: 2447 تحصیلات:

کارشناسی مدیریت دولتی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: