مهندس مجتبی کرمی منش

مهندس مجتبی کرمی منش

مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شماره داخلی: 2229
تلفن: 07153316320

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

سوابق اجرایی

معاون فنی بهداشت

مسئول روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری

مسئول بهداشت محیط بیمارستان ولی عصر(ع)

مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: