عبدالرزاق سرسبز

عبدالرزاق سرسبز

مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شماره داخلی: 2229
تلفن: 07153316320

تحصیلات

کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی

-سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

-مسئول کمیته اقتصاددرمان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

-مسئول بخش جراحی مردان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

-سوپروایزور بالینی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

-مسئول درآمد بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

-مسئول بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

-مسئول بیماران خاص معاونت درمان

-کارشناس اورژانس بیمارستانی معاونت درمان

-کارشناس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان

-رابط اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه

-رئیس اداره اقتصاددرمان معاونت درمان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: