• 1400/11/18
 • - تعداد بازدید: 2036
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه

شرح وظایف بازرسی

شرح وظایف دفاتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 • بازرسی و سنجش میزان رضایت ارباب رجوع از نحوه عمل و برخورد کارکنان با آنان.
 • نظارت بر رعايت حقوق ارباب رجوع در برخورد کارکنان با آنان.
 • هماهنگی و همکاری با دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات
 • ارتباط با دفتر  بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرس یهای آشکار و پنهان و ارائه گزار ش های لازم به مقامات ذ یربط
 • شناسایی و کشف گلوگا هه ای فساد خیز و مفاسد اداری از طریق بازرس یه ای آشکار و پنهان، ارائه گزارش و پسخوراندهای لازم به مدیران ذیربط.
 •    دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی ، بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکايات و پيگيری موضوع تا اخذ نتيجه نهايی ارائه پیشنهادات جهت اصلاح فرایند ،بازخورد به ریاست محترم دانشگاه  و پاسخگويی به شاکی .          
 • پاسخگويی حضوری و تلفنی به مراجعين ، راهنمايی و رفع اشکال آنها در موارد مربوط .
 • رسيدگی به شکايات مندرج در مطبوعات در زمينه های مربوط پس از حصول اطمينان از صحت مفاد آن و پاسخگويی از طريق روابط عمومی دستگاه مربوطه .
 • ارتباط با سازمان بازرسی کل استان
 • بررسی  عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان
 • برقراری ارتباط مستمر با دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت بهداشت
 • برقراری ارتباط با کلیه واحدهای پاسخگويی به شکایات ، مراکز خدمات و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی و اعمال نظارت مستمر بر عملکرد آنان، دريافت و جمع بندی گزارشهای واصله همراه با تجزيه و تحليل لازم جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه جهت اطلاع  و نيز ارسال به دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت متبوع
 • تنظيم و تکميل گزارش عملکرد دستگاه متبوع به صورت فصلی مطابق فرمهای ابلاغی و ارسال آن به دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت متبوع و در صورت نياز سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
 • حضور مديريت در جلسات هماهنگی که از سوی دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت متبوع جهت بحث و تبادل اطلاعات
 • برگزاری جلسات هماهنگی بين معاونت زیر مجموعه علوم پزشکی  واحدهای پاسخگويی به شکايات واحد و مراکز تابعه در فواصل زمانی در صورت لزوم هر زمینه ای.
 • اعزام بازرس يا هيات های بازرسی جهت انجام بازرسی های مستمر ، دوره ای و موردی به منظور تهيه گزارش لازم و ارائه پيشنهادها و راه حل های مناسب جهت رفع نواقص و مشکلات به مراجع مربوطه .
 • اخذ نظريات واحدهای تخصصی دستگاه متبوع در موضوعات مطروحه در صورت لزوم به منظور رسيدگی و اعلام پاسخ به شکايات .
 • برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی ، تحقيقاتی و دانشگاهی در زمينه سنجش افکار عمومی به منظور استفاده از يافته های علمی در زمينه های مربوط و ارائه بازخورد ها به ریاست محترم دانشگاه
 • مطالعه و بررسی مستمر روشهای انجام کار در دفتر و واحدهای پاسخگويی به شکايات مراکز و واحدهای تابعه به منظور ارائه پيشنهادها اصلاحي لازم .
 • انجام اقدامات لازم به منظور استقرار سيستمهای پيشرفته و مکانيزه جهت افزايش دقت ، سرعت و کيفيت گزارشگيری و گزارش دهی .
 • سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد واحدها براساس قوانین و مقررات مربوط با رویکرد معیارهای اثربخشی ، کارائی ، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات.
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: