• 1400/11/20
 • - تعداد بازدید: 581
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

بازرسی

تعریف:

فعالیت منظم، هدف دار و با برنامه به منظور مقایسه عملکرد واحد مورد بازرسی با قوانین و مقررات و استانداردهای تعین شده بر اساس ماموریت قانونی وزارت متبوع.

 

اهداف:

 • حصول اطمینان از حسن اجرای ضوابط و مقررات توسط واحد مورد بررسی.
 • انطباق سازی وضعیت کلی ، ساختاری و تشکیلاتی واحدها با مقررات و دستورالعمل ها.
 • ارتقاء سطح مدیریت واحدها طبق قوانین و ضوابط.
 • ارتقاء عملکرد واحدها و کارکنان منطبق با استانداردها.
 • تحقق صحیح روند رسیدگی به گزارشات و شکایات.
 • تحقق اجرای دستورات مقام محترم وزارت متبوع یا مدیریت محترم دفتر و یا درخواست معاونین در حیطه موضوع خاص ارجاعی
 •  

شرح وظایف:

 • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای (سالیانه) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود ازنظر اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی موجود در دانشگاه
 • بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
 • بازرسی های موردی (براساس گزارشات مردمی و شکایات)
 • تهیه گزارشات مستمر و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه و مقام وزارت
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
 • برقراری ارتباط و همکاری با واحدهای نظر سنجی شبکه ها و مراکز بهداشتی ، درمانی ، آموزشی
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست شبکه یا مرکز آموزشی، درمانی، بهداشتی و بررسی راهکارهای اصلاح با هماهنگی واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به ریاست دانشگاه
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصلاح مناسب و گزارش به ریاست دانشگاه
 • آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
 • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
 • نظارت بر حسن انجام امور دستگاه
 • تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: