• 1400/11/20
 • - تعداد بازدید: 1121
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

پاسخگویی به شکایات

تعریف:

پاسخگوئی: عبارت است از پذيرش مسئوليت نتايج و پيامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظايف انجام شده و نشده به ذينفعان .

شکايات: درخواست احقاق حق شهروندان از نقض يا نقص قوانين و مقررات ، عدم اجرای ضوابط در دستگاه اجرائی و ميزان کميت و کيفيت ارائه خدمات در مقايسه با استانداردهای خدمات عمومی .

استاندارد: حد مطلوب تعيين شده برای سنجش شاخصهای پاسخگوئی به شکايات . عمومی.

 

اهداف:

 • ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع
 • افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگوئی سریع، بموقع و جامع
 • توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات
 • سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله
 • تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش
 • آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل شکایات
 • پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان

 

شرح وظایف:

 • دریافت شکایات (تلفنی، حضوری، مکتوب، سیستمی، الکترونیکی، پیامکی، ...) مراجعین ( اعم از شهروندان و یا کارکنان واحدهای تحت پوشش دانشگاه)
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل استانداری، نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کشور
 • پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه
 • پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از روسای بیمارستانها، شبکه ها، مراکز آموزشی درمانی و موسسات آموزشی و پژوهشی
 • پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخ ها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: