لیلا پیرزاده

لیلا پیرزاده

رابط و مسئول پیگیری امور حوزه ریاست تلفن: 53357093 شماره داخلی: 2298
 مسعود فیروزی

مسعود فیروزی

منشی حوزه ریاست تلفن: 07153357093 شماره داخلی: 2212 تحصیلات: دیپلم
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: