صادق مهدوی نیا

صادق مهدوی نیا

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا از سال 1391 تاکنون - عضویت در کمیته ها و کارگروه های تخصصی شهرستانی، استانی و کشوری

شماره داخلی: 2300
تلفن: 53357092

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سوابق اجرایی:

-کارشناس برنامه و بودجه

-کارشناس و دبیر کمیته رفاهی

- کارشناس و مشاور امور ایثارگران

- کارشناس دبیرخانه هیات امناء

- کارشناس روابط عمومی و حوزه ریاست بصورت همزمان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: