سید عبدالعلی دهقانی

سید عبدالعلی دهقانی

کارشناس روابط عمومی تلفن: 07153357092 شماره داخلی: 2247 تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 حسن زارعیان

حسن زارعیان

مسئول پیگیری امور حوزه ریاست تلفن: 07153357093 شماره داخلی: 2274 تحصیلات:

کارشناس علوم اجتماعی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: