عبدالمجید بهنیا

عبدالمجید بهنیا

نائب رئیس وعضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تلفن: 07153356081 شماره داخلی: 2217 تحصیلات: کارشناس حقوق
 علی یار زراعتکاران

علی یار زراعتکاران

عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تلفن: 07153316970 شماره داخلی: 2410 تحصیلات: لیسانس پرستاری
 محسن جابلقا

محسن جابلقا

عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تلفن: 07153316970 شماره داخلی: 2410 تحصیلات: دکتری مدیریت
 علی کوهی

علی کوهی

عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تلفن: 07153316970 شماره داخلی: 2245 تحصیلات: کارشناس پرستاری
 احمد کریمی

احمد کریمی

مسئول دفتر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تلفن: 07153316970 شماره داخلی: 2410 تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت
 فاضل نکوئیان

فاضل نکوئیان

گروه تحقیق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تلفن: 07153316970 شماره داخلی: 2410 تحصیلات: فوق لیسانس مهندس کامپیوتر
 محمد رحیمی

محمد رحیمی

گروه تحقیق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تلفن: 07153316970 شماره داخلی: 2410 تحصیلات: فوق لیسانس روانشناسی
 غزاله صفدرنژاد

غزاله صفدرنژاد

مسئول ابلاغ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تلفن: 07153316970 شماره داخلی: 2410 تحصیلات: لیسانس مدیریت
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: