• 1401/09/26
  • - تعداد بازدید: 1217
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

شرح وظایف هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای  اجرایی ، هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل می گردد هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد.

 منظور از«کارمندان‌»: کلیه کارکنان رسمی‌، ثابت‌، دائم، پیمانی و قراردادی است‌.

هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضواصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا الاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت سه سال‌منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است‌.

 صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است.

آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است.

 هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراء است. 
 ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیرآرای خود درج کنند.    

کلیه هیأت ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده‌، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح‌کنند.

هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به‌کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات‌، در مورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری  مصوب مجلس شورای اسلامی را اعمال‌ خواهند نمود.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: