مجتبی ذوالقدر

مجتبی ذوالقدر

قام مقام ریاست دانشگاه در امورمشارکتهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه اجتماعی

شماره داخلی: 2306
تلفن: 07153317980

تحصیلات

کارشناس ارشد مدیریت

سوابق اجرایی

-دبیرشورای انضباطی دانشجویان

-مسئول روابط عمومی

-مسئول تخلفات اداری کارکنان

- مشاور رئیس و مسئول حوزه ریاست

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: