سرکار خانم صديقه تشکر

سرکار خانم صديقه تشکر

سرپرست اداره خدمات پرستاری

شماره داخلی: 2235
تلفن: 07153102235

تحصیلات

كارشناسي ارشد داخلی جراحی

سوابق اجرایی

12 سال سابقه مديريتی در بيمارستان حضرت ولی عصر ( سرپرستار و سوپروايزر بالينی)

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: