محمد رحیمی

محمد رحیمی

سرپرست حراست دانشگاه

شماره داخلی: 2220
تلفن: 53356081

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی

سوابق اجرایی

  1. مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان زرین دشت
  2. کارشناس مسئول نظارت بردرمان سوء مصرف مواد
  3. کارشناس نظارت بر درمان
  4. عضو گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
  5. کارشناس سلامت روان
  6. مسئول حراست معاونت بهداشتی فسا

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: