لیست دفاتر پیشخوان فسا

ردیف آدرس مدیر
1 فلکه سنگی خانم سمیه برومند
2 بلوار صاحب الزمان آقای مصطفی رحیمی
3 روبروی ثبت احوال آقای محمد علی حسینی
4 خیابان رسالت خانم سمیه فیوضی
5 فلکه سینما بسمت پمپ بنزین خانم مریم اکبر زاده
6 نرسیده به فلکه راهنمایی کوچه کانون زبان آقای سید رضا گل خندان
7 چهار راه مسجد حمزه خانم هاجر شکوهی
8 پست دارابی آقای علی شکوهی
9 زاهد شهر آقای ابراهیم کاظمی
10 نوبندگان آقای بنایی
11 ششده آقای مجتبی مکرمی