روابط عمومی الكترونیک

1- ارتباطات الكترونیكی (‏ICT ‏ )‏:

سرعت انتقال اطلاعات واخبار در عرصه كنونی جهان باعث تحولات بزرگی ‏در شكل گیری هر جامعه شده است .روابط عمومی بعنوان محل و مأمن ‏ایجاد ارتباطات برون سازمانی هر نهاد یا مؤسسه باید با استفاده از این ‏شیوه های جدید اطلاع رسانی، ضمن سرعت دادن به فرآیند ارسال اخبار و ‏گزارش ، باعث رشد و ثبات فعالیت های فرهنگ سازمانی كه پایه و اساس ‏رشد سازمانی است را فراهم می نماید .‏

عمده فعالیت :

  1. داشتن اطلاعات كافی و بهره گیری از فن آوریهای ‏IT
  2. ایجاد صندوق پستی الكترونیكی فعال اختصاصی روابط عمومی
  3. به روزكردن اخبار بخش درسایت دانشگاه و و ب دا ‏

2- پیام كوتاه:

‏ ارسال پیام كوتاه از طریق تلفن همراه یكی از پرجاذبه ترین وسیله ‏ارتباطی بصورت فردی وگروهی است . روابط عمومی ها با استفاده از ‏این ابزار ضمن ارسال پیام های كوتاه فرهنگی ترویجی می توانند ‏سؤالات مخاطبان خود را احصاء نمایند.‏

عمده فعالیت :

  1. داشتن لیست تلفن همراه مخاطبان بصورت گروه بندی شده ‏
  2. تهیه متون پیام كوتاه برای مناسبت ها و برنامه های هر بخش بر اساس فرهنگ و ‏شرایط اقلیمی هر بخش به تفكیك پیام هر بخش ‏