مدیریت

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل شماره تماس
صادق مهدوی نیا مدیر روابط عمومی دانشگاه 2227093-0731
حسن زارعیان کارشناس روابط عمومی 2227093-0731
عباس خسروی مسوول سمعیبصری 2227093-0731