تخلفات اداری

محسن جابلقا

 

کارشناس ارشد مدیریت مالی

 

رئیس هیات تخلفات

 

احمد کریمی

 

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 

مسئول دفتر

 

     
تماس با ما : 53313407