معرفی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

معرفی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات، به عنوان یکی از واحد های ستادی دانشگاه، زیر نظر مستقیم ریاست محترم دانشگاه انجام وظیفه می نماید.

این واحد در راستای وظایف مصوب خود، عملکرد سازمان، مدیران وکارکنان واحدهای تابعه دانشگاه را به طور محسوس و نامحسوس مورد بازرسی و ارزیابی قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسی کارشناسی با ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود و یا اقدام قانونی به مراجع ذی ربط ارایه می نماید.
همچنین پاسخگویی به شکایات کارکنان و شهروندان و ارائه پاسخ از وظایف مهم این مدیریت می باشد.

بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بازرسی استان فارس  داشته و حسب مورد گزارشاتی را به منظور اقدامات لازم برای آنها ارسال می کند.