راضیه آبادی

راضیه آبادی

مدیرخدمات پرستاری دانشگاه

شماره داخلی: 2349
تلفن: 07153314663

تحصیلات

کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی

  • سرپرستار بخش نورولوژی وعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • سوپروایزور آموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • سوپروایزور بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • کارشناس مسئول آموزش بالینی دانشکده پرستاری
  • کارشناس واحد پراتیک دانشکده پرستاری
  • کارشناس حاکمیت بالینی معاونت درمان
  • کارشناس اعتباربخشی معاونت درمان
  • کارشناس ایمنی وکنترل عفونت معاونت درمان
  • دبیر کارگروه بحران وحوادث غیر مترقبه
  • کارشناس آموزش،ایمنی وکنترل عفونت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: