معرفی اعضا

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان

1

مجتبی ذوالقدر

عضو اصلی هیات مدیره

2

عبدالحمید پاک آیین

عضو اصلی هیات مدیره

3

ابوالقاسم آوند

عضو اصلی هیات مدیره

4

وحید رهنورد

عضو اصلی هیات مدیره

5

محمدجواد جوهری

عضو اصلی هیات مدیره

6

بهرام علیمرادی

عضو اصلی هیات مدیره

7

علی کوهی

عضو اصلی هیات مدیره

8

محمدحسین قنبری

عضو اصلی هیات مدیره

9

مهدی علی اکبری

عضو اصلی هیات مدیره

10

مصطفی برزوئی

عضو اصلی هیات مدیره

11

رحیم کاوه

عضو اصلی هیات مدیره

12

نصراله فضلی

عضو اصلی هیات مدیره

13

دکترشاهسوندی

عضو اصلی هیات مدیره