عملکرد دانشگاه

جهت دریافت گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 92 لغایت 93 به پیوست مراجعه نمایید.

چکیده عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در 5 ماه نخست سال 98

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 98

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 99

پیوست ها:

عملکرد 92-93.pdf حجم فایل:14.18 مگابایت