معرفی اداره حراست

حراست درلغت به معنای پاسداری و مراقبت كردن می باشد . ازلحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود كه در قلب تشكیلات یك سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشكیلات را در برابر انواع و اقسام انحرافهای موجود به عهده دارد
مدیریت حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی دانشگاه فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هر گونه انحراف و تخلفی را در امور اجرائی کشف نماید و گزارشها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.
حراست