آیین نامه پیشنهادات

فهرست مطلب

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

آئین نامه اجرائی شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات

موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات كشوری

یكی از رویكردهای مدیریت نوین ، مدیریت مشاركتی است . به دلیل اینكه نظام مدیریت مشاركت جو سبب افزایش بهره وری و كارآیی سازمان وهمچنین سلامت فضای سازمانی و افزایش همكاری بین اعضای سازمان و نیز كاهش ضایعات می گردد اجرای این نظام می تواند از جمله امتیازات اساسی سازمان محسوب شود. مدیران به صراحت دریافته اند كه نیروی انسانی یكی از منابع غنی می باشد كه با قدرت تفكر ، ابداع ، خلاقیت و هوش سرشار خدادادی می توانند با مشاركت خود زمینه های بهره وری ، رشد و توسعه بیشتر و بهتر را فراهم نماید . گرچه در گذشته نه چندان دور، انباشت سرمایه فیزیکی، عامل اساسی توسعه به شمار می آمد اما پژوهشهای بعمل آمده این فرضیه را اثبات کرده است که " کلید توسعه، خود انسان است نه منابع مادی " و اصولا این باور وجود دارد که رشد روزافزون دنیای فرا صنعتی، عمدتا به سبب افزایش در ذخیره " ثروت انسانی " بوده است. برای ایجاد زمینه های مشاركت كاركنان در امور ، روشهای suggestionمختلفی ارائه شده است كه یكی از این روشها نظام پیشنهادات می باشد . نظام پیشنهادات یكی از روشهای موثر در تغییر شرایط كار و ایجاد زمینه مناسب برای مشاركت كاركنان است. به نظر میرسد نظام پیشنهادها به دلیل سادگی روش و عدم مداخله مستقیم در حوزه مدیریت، بیشتر از روشهای دیگر مشاركت مورد توجه قرار گرفته است .

 ماده 1 :

تعریف اصطلاحات

 • شورا : شورای تحول اداری دانشگاه كه كمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه تحت نظر آن فعالیت دارد.
 • دبیرخانه : واحد سازمانی كه زیر نظر رئیس كمیته فعالیت می كند و مسئولیت انجام وظایف ثبت و پیگیری اجرای پیشنهادها و وظایف دبیرخانه كه مندرج در این آئین نامه بوده را بعهده دارد.
 • كمیته راهبری : كمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه كه به شرح وظایف آن در ماده 4 اشاره شده است.
 • پیشنهاد: هر نوع نظر، فكر و راهكاری كه بتواند وضعیت موجود را آسانتر، سریعتر، صحیح تر،ارزان تر، ایمن تر و مطلوبتر نماید و بر دو نوع كمی و كیفی می باشد.
 • پیشنهاد كمی : یشنهادی است كه امكان محاسبه صرفه جویی ریالی آن وجود داشته و اجرای آن سبب افزایش رضایت كاركنان، بهبود فضای كار، افزایش بهره وری، صرفه جویی بهینه منابع و مانند اینها می شود.
 • پیشنهاد كیفی : یشنهادی است كه امكان محاسبه صرفه جویی ریالی آن وجود نداشته و اجرای آن سبب افزایش رضایت كاركنان، بهبود فضای كار، افزایش بهره وری، صرفه جویی بهینه منابع و مانند اینها می شود.
 • پیشنهاد مصوب : به پیشنهادهایی گفته می شود كه در كمیته تصویب و قابلیت اجرا دارد.
 • پیشنهاد اجرا شده: به پیشنهادهایی گفته می شود كه بهره برداری از اجرای آنها آغاز شده است.
 • پیشنهادهای دردست اجرا : به پیشنهادهایی گفته می شود كه تصویب شده و جهت اجرا، ابلاغ گردیده اما هنوز به بهره برداری كامل نرسیده است.
 • پیشنهاد دردست کارشناسی : به پیشنهادهایی گفته می شود كه جهت اظهار نظر كارشناسی برای كارشناس ارسال شده و هنوز پاسخ داده نشده است.
 • پیشنهاد تکراری : پیشنهادی است كه به تشخیص دبیر یا كمیته، از قبل مشابه آن از نظر موضوع، محتوا، محل، روش اجرا و شرایط موجود, وجود دارد.
 • بذر پیشنهاد :‌ موضوعات مشخصی است كه توسط كمیته و از طریق دبیرخانه به اطلاع مدیران، كاركنان و سایرین می رسد تا پیشنهادات خود را در آن زمینه ارائه دهند.
 • پیشنهاد دهنده : فرد یا گروهی از كاركنان،اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دستگاه اجرایی و یا ارباب رجوع وتوده مردمی كه پیشنهاد خود را به كمیته راهبری دانشگاه ارائه می دهند.
 • مجری یا مجریان :‌ فرد یا واحدی است كه از طرف شورا یا كمیته راهبری مسئولیت اجرای پیشنهاد مصوب را بعهده دارد.
 • گروه كارشناسی :‌گروههای تخصصی كه به تناسب موضوع پیشنهاد به بررسی  و كارشناسی پیشنهاد، اجرایی بودن، محاسبه و برآورد منافع حاصل از آن و مانند اینها را انجام میدهد.
 • پاداش پیشنهاد :‌ مبلغی كه پس از تعیین و تصویب كمیته جهت تقدیر و تشكر به پیشنهاد دهنده تعلق می گیرد.
 • پاداش كارشناسی : مبلغی است كه بعنوان جبران خدمات به فرد یا افرادی كه ارزیابی پیشنهاد را انجام داده اند (اعم از رد یا قبول پیشنهاد) پرداخت می شود.
 • نفر پیشنهاد در سال: شاخصی است كه بیان كننده تعداد پیشنهاد ارائه شده به ازای یك نفر كارمند در سال می باشد.

 


ماده 2 : ساختار

 

 • شورای تحول اداری
 • كمیته راهبری پذیرش و بررسی پیشنهادات
 • كمیته های تخصصی
 • شورای تحول اداری
 • كمیته راهبری پذیرش و بررسی پیشنهادات
 • دبیرخانه
 • كمیته تخصصی پشتیبانی
 • كمیته تخصصی آموزشی پژوهشی
 • كمیته تخصصی دانشجویی فرهنگی
 • كمیته تخصصی درمان و غذا و دارو
 • كمیته تخصصی بهداشت

ماده 3 :

اعضای كمیته ها

شورای تحول اداری

 • رئیس شورای تحول اداری ، رئیس دانشگاه و دبیر شورا معاون توسعه مدیریت و منابع می باشد.

كمیته راهبری پذیرش و بررسی پیشنهادات

 • رئیس كمیته : معاون توسعه مدیریت و منابع
 • دبیر كمیته : یك نفر به انتخاب رئیس كمیته
 • عضو كمیته راهبری : نمایندگانی از هر معاونت با پیشنهاد دبیر كمیته و تایید رئیس كمیته
 • رئیس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی بعنوان عضو كمیته راهبری و با ابلاغ رئیس كمیته

كمیته های تخصصی معاونتها

 • دبیر كمیته : عضو كمیته راهبری(نماینده معاونت) با ابلاغ رئیس كمیته راهبری
 • عضو كمیته : بین 3 تا 5 نفر به پیشنهاد دبیر كمیته و تایید معاون مربوطه

 


ماده 4

 

اهداف و شرح وظایف

هدف كلی : استفاده از اندیشه و خلاقیت كاركنان و مردم در راستای بهبود و توسعه خدمات قابل ارائه دانشگاه علوم پزشكی

اهداف اختصاصی:

 • ارج نهادن به شان و منزلت انسانی کارکنان و قابلیت های آنان در محیط کار
 • تقویت حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در بکارگیری اندیشه خلاق کارکنان
 • اشاعه فرهنگ مشارکت و کارگروهی در سازمان.
 • ایجاد انگیزه، حس رقابت سالم در بین کارکنان.
 • همسوسازی اهداف فردی و گروهی با اهداف سازمان.
 • ارتقاء سطح بهره وری سازمان از طریق کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات، بهبود فرآیند کار و خدمات و استفاده بهینه از منابع و صرفه جوئی در مواد، انرژی و هزینه ها.
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های دانشگاه و تامین رضایت مشتریان.
 • بهسازی و ایمن سازی محیط و شرایط کار.
 • حذف کارهای زائد اداری و اثرات بورو کراسی اداری.
 • شناخت سریع مقررات، سیاستها و رویه های غیر اصولی و عکس العمل به موقع و مناسب در برابر آنها.

شرح وظایف

كمیته راهبری پذیرش و بررسی پیشنهادات

 • سیاستگذاری ، تعیین خط مشی، تصویب و اصلاح آیین نامه و دستورالعمل های لازم برای بهبود راهبردی نظام پیشنهادها
 • سیاستگذاری برای بستر سازی ، شكوفایی و رشد خلاقیت در كاركنان با استفاده از دوره های آموزشی
 • تعیین خط مشی و پیگیری اجرای روش های اطلاع رسانی مناسب برای جلب همكاری در امر نظام پیشنهادها
 • اطلاع رسانی و اعلام اولویتهای دانشگاه از طریق سامانه نظام پیشنهادات جهت دریافت پیشنهادات
 • كارشناسی و یا ارجاع طرح های پیشنهادی به گروههای كارشناسی
 • تعیین كارشناسان و مشاوران گروههای كارشاسی جهت بررسی علمی، فنی و امكان اجرای پیشنهادات
 • نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای مصوب از طریق كمیته های تخصصی
 • پیش بینی ساز و كار لازم و تعیین پاداش پیشنهاد دهندگان ، حق الزحمه همكاران اجرایی و گروههای كارشناسی
 • تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای تعیین پاداش پیشنهاددهندگان،كارشناسان و مجریان پیشنهاد
 • انتخاب پیشنهاد و پیشنهاد دهندگان برتر و تعیین و اهدای پاداش به آنها

كمیته های تخصصی معاونتها

 • اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای ارائه شده از سوی كمیته راهبری دانشگاه
 • ارائه نظرات و راهكارهای سازنده و مناسب جهت اصلاح آئین نامه ها و دستورالعملهای ارائه شده از سوی كمیته راهبری دانشگاه
 • تشكیل منظم جلسات و ارائه گزارش به كمیته راهبری دانشگاه
 • انتخاب كارشناسان جهت انجام بررسی علمی،فنی و اجرایی پیشنهادات واصله
 • ارجاع پیشنهادات واصله به كارشناسانی بجز كارشناسان كمیته تخصصی جهت بررسی در صورت نیاز
 • تصویب پیشنهادات قابل قبول( با ذكر دلیل)، تعیین میزان پاداش پیشنهاد و پیشنهاد دهندگان و مجریان جهت تصویب نهایی در كمیته راهبری دانشگاه
 • تعیین میزان صرفه جویی های اقتصادی و منافع حاصل از اجرای پیشنهادات مصوب در حوزه معاونت مربوطه بر اساس مستندات ارائه شده از حوزه های مختلف و ارائه گزارش به كمیته راهبری
 • اعلان مستندات و ارایه دلایل لازم جهت پیشنهادات رد شده
 • نظارت و پیگیری جهت پیشنهادات مصوب(در كمیته راهبری و تخصصی) در حوزه معاونت مربوطه
 • پاسخگویی و مسئولیت رسیدگی به شكایت و اعتراض پیشنهاددهندگان در حوزه معاونت مربوطه

رئیس كمیته راهبری دانشگاه

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه شكوفایی و رشد خلاقیت در كاركنان دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت اجرای آئین نامه و مصوبات كمیته در سطح دانشگاه
 • تعیین و صدور ابلاغیه های انتصاب دبیر و اعضای كمیته های نظام پیشنهادات
 • بررسی و حل مشكلات خارج از حوزه اختیارات كمیته های نظام پیشنهادات

دبیر كمیته راهبری

 • اجرایی كردن آئین نامه و دستورالعمل های كمیته
 • ارایه گزارش پیشرفت كار كمیته به شورا و رئیس كمیته
 • هماهنگی و تشكیل منظم جلسات، تعیین دستور جلسه و نگارش صورتجلسه جلسات برگزار شده
 • نوشتن دعوتنامه و صورتجلسه جلسات كمیته
 • جمع آوری پیشنهادات از سامانه جهت طرح در كمیته
 • بررسی اولیه پیشنهادات جهت طرح در كمیته
 • مكاتبه با معاونین دانشگاه در خصوص اجرای پیشنهادات مصوب
 • ثبت و تشكیل بانك پیشنهادات مصوب با مشخصات كامل
 • سایر امور محوله

دبیر كمیته تخصصی

 • حضور موثر در تمامی جلست كمیته راهبری بعنوان عضو كارگروه
 • تشكیل جلسات منظم كمیته تخصصی جهت بررسی پیشنهادات واصله وارائه گزارش به كمیته راهبری
 • نوشتن دعوتنامه و صورتجلسه جلسات كمیته
 • پیگیری مداوم و موثر پیشرفت اجرای پیشنهادات مصوب و ارائه گزارش به كمیته راهبری و مسئولین مربوطه
 • پیگیری پرداخت پاداشها و حق الزحمه ها
 • سایر امور محوله

اعضای كمیته ها

 • حضور منظم و موثر در جلسات
 • بررسی و ارائه نظركارشناسی علمی، فنی و اجرایی پیشنهادات مورد بررسی
 • ارائه راهكار جهت اجرای مطلوب پیشنهاد در حوزه مربوطه
 • بررسی و برآورد اولیه صرفه فه جویی اقتصادی پیشنهادات
 • سایر امور محوله

 


ماده 5

 

فرایند بررسی پیشنهادات واصله به كمیته راهبری دانشگاه

 • ثبت پیشنهاد در سامانه الكترونیكی نظام پیشنهادات
 • دریافت و بررسی اولیه توسط دبیر كمیته راهبری
 • رد پیشنهاد بر حسب بند اول معیارهای رد پیشنهاد
 • طرح پیشنهادات برحسب تاریخ ثبت
 • بررسی اولیه توسط كمیته راهبری و رد یا قبول پیشنهادات قابل یررسی بر اساس معیارهای مورد قبول
 • ارجاع سایر پیشنهادات به كارشناس یا كمیته تخصصی بر حسب موضوع جهت بررسی
 • اعلام رد یا قبول پیشنهاد به كمیته راهبری توسط كارشناس یا كمیته تخصصی
 • ابلاغ پیشنهادات مصوب به فرد یا واحد جهت اجرا توسط رئیس كمیته

معیارهای پذیرش پیشنهاد(Inclusion Criteria)

 • افزایش حسن شهرت دانشگاه
 • کاهش هزینه
 • وجود خلاقیت و ابتکار در پیشبرد اهداف سازمانی
 • ارائه راههای مطلوب برای استفاده از ظرفیتهای بالقوه دانشگاه
 • ارتقا سطح کارایی و کیفیت خدمات
 • تسهیل و تسریع انجام امور
 • جلب حمایت و مشارکت عمومی
 • افزایش رضایت مندی ارباب رجوع
 • بازداری از دوباره کاری
 • تغییر، بازنگری و اصلاح در مقررات و آئین نامه ها
 • بهبود رفاه و کیفیت زندگی کاری پرسنل
 • درآمدزایی

معیارهای رد پیشنهاد(Exclusion Criteria)

 • تکراری بودن
 • سودمند نبودن (هزینه بیش از مزایا)
 • عدم بنیه علمی، فنی و تخصصی
 • عدم امكان اجرا با توجه به شرایط و امكانت موجود
 • جزئی از شرح وظیفه واحد یا كارمند باشد
 • جنبه درخواست یا شكایت داشته باشد
 • اگر صرفاً منافع فرد یا گروه پیشنهاددهنده و یا گروه و فرد خاصی را مدنظر باشد

 


ماده 6

 

پاداش و حق الزحمه

پاداش پیشنهاد:

پس از بررسی نهایی پیشنهاد و تصویب آن توسط كمیته راهبری دانشگاه جهت اجرا، میزان پاداش هر پیشنهاد توسط كمیته تعیین و با امضای رئیس كمیته قابل پرداخت می باشد. میزان پاداش پرداختی بشرح ذیل تعیین می گردد:

ابتدا طبق فرم شماره 2 نوع درجه هر پیشنهاد بر اساس تعداد امتیاز مكتسبه مشخص می گردد. درجه بندی پیشنهادات در سه رتبه درجه 1(از 15 تا 20 امتیاز) درجه 2 ( از 7 تا 14 امتیاز) و درجه 3 ( از 1 تا 6 امتیاز) انجام می شود. سپس با در نظر گرفتن سطح پیشنهاد در چهار سطح واحد(مدیریت،اداره ،بیمارستان،مركز بهداشتی درمانی و یا خانه های بهداشتی)، معاونت، دستگاه و ملی طبق جدول شماره 1، میزان امتیاز نهایی هر پیشنهاد مشخص می گردد.

جدول 1: نحوه تعیین امتیاز نهایی پیشنهادات مصوب جهت تعیین پاداش

                                                  درجه

سطح

درجه 1(20-15 امتیاز ) درجه 2( 14-7 امتیاز ) درجه 3(6-1 امتیاز )
واحد(مدیریت،اداره و...) 900 650 500
معاونت 1000 850 700
دستگاه 1200 1050 900
ملی 1800 1500 1200

در نهایت میزان پاداش پیشنهاد از حاصلضرب امتیاز نهایی در ضریب ریالی حقوقی همان سال بدست می آید.

تبصره1: تعیین میزان پاداش پیشنهاد بر اساس جدول شماره 1 می تواند حداكثر تا 5 درصد صرفه جویی اقتصادی حاصل از اجرای پیشنهاد(با در نظر گرفتن حق الزحمه های مذكور در همین ماده) قابل افزایش باشد.. اگر پیشنهاد جنبه عمومی داشته و هیچ صرفه جویی اقتصادی و یا افزایش درآمدی نداشته باشد میزان پاداش آن حداكثر به میزان یك سوم حداقل میزان پاداش طبق جدول فوق الذكر می باشد.

تبصره2: در صورتیكه پس از اجرای پیشنهاد با بررسی ها و گزارشهای نتایج اجرا مشخص شود كه اجرای پیشنهاد منجر به كسب منافع بیشتری از میزان برآوردی شده باشد میزان پاداش دوباره محاسبه و مابه التفاوت آن به پیشنهاد دهنده پرداخت می شود.

تبصره 3: پاداش پیشنهاداتی كه بصورت گروهی بوده با ضریب 2/1 محاسبه و بر حسب درصد مشاركت هر نفر قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 4: پرداخت پاداش پیشنهاد بسته به كمی یا كیفی بودن پیشنهاد بدین شرح می باشد:

الف- برای پیشنهادات كمی در دو مرحله زمان تصویب و ابلاغ برای اجرا به میزان 40 درصد كل مبلغ پاداش و در پایان اجرا و كسب منافع مورد انتظار به میزان 60 درصد انجام می پذیرد.

ب- برای پیشنهادات كیفی پس از اجرای كامل پیشنهاد انجام می پذیرد.نوع پاداش می تواند نقدی و یا غیرنقدی( اهدا كالا، سفر زیارتی، بهره گیری از ظرفیتهای ماده 68 قانون خدمات كشوری و مانند اینها) باشد.

تبصره 5: در صورتیكه قبل از ارسال پیشنهاد توسط گروه پیشنهاد دهنده و تصویب آن در كمیته راهبری دانشگاه در هر یك از سطوح نامبرده به اجرا درآمده باشد حداكثر از تاریخ اجرا به مدت یكسال، قابل طرح در كمیته می باشد.

                                                                            

فرم شماره 2

دانشگاه علوم پزشكی فسا

فرم درجه بندی پیشنهاد

ردیف شاخص توضیحات سقف امتیاز میزان امتیاز
1 پیشنهاد جنبه نوآوری و ابتكاری دارد - 2  
2 بطور مستقیم یا غیر مستقیم با ماموریت دانشگاه ارتباط دارد

غیر مستقیم

مستقیم

1

2

 
3 اجرای پیشنهاد موجب كاهش هزینه یا افزایش درآمد می شود

تا 5 میلیون تومان

5 تا 10 میلیون تومان

10 تا 20 میلیون تومان

20 میلیون به بالا

1

2

3

4

 
4 اجرای پیشنهاد موجب ارتقا سطح كارایی و كیفیت خدمات می شود - 2  
5 اجرای پیشنهاد موجب جلب حمایت و مشاركت مردمی می شود - 1  
6 اجرای پیشنهاد موجب كاهش زمان انجام كار و تسهیل آن می شود - 2  
7 اجرای پیشنهاد موجب بهبود رفاه و كیفیت زندگی كاری پرسنل می شود - 2  
8 اجرای پیشنهاد موجب پیشگیری از دوباره كاری می شود - 2  
9 اجرای پیشنهاد موجب افزایش وتكریم رضایت ارباب رجوع می شود - 2  
10 اجرای پیشنهاد موجب افزایش حسن شهرت دانشگاه می شود - 1  
جمع 20  

 

پیوست ها:

aeinnameh.docx حجم فایل:227.28 کیلوبایت