آیین نامه پیشنهادات

فهرست مطلب

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

آئین نامه اجرائی شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات

موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات كشوری

یكی از رویكردهای مدیریت نوین ، مدیریت مشاركتی است . به دلیل اینكه نظام مدیریت مشاركت جو سبب افزایش بهره وری و كارآیی سازمان وهمچنین سلامت فضای سازمانی و افزایش همكاری بین اعضای سازمان و نیز كاهش ضایعات می گردد اجرای این نظام می تواند از جمله امتیازات اساسی سازمان محسوب شود. مدیران به صراحت دریافته اند كه نیروی انسانی یكی از منابع غنی می باشد كه با قدرت تفكر ، ابداع ، خلاقیت و هوش سرشار خدادادی می توانند با مشاركت خود زمینه های بهره وری ، رشد و توسعه بیشتر و بهتر را فراهم نماید . گرچه در گذشته نه چندان دور، انباشت سرمایه فیزیکی، عامل اساسی توسعه به شمار می آمد اما پژوهشهای بعمل آمده این فرضیه را اثبات کرده است که " کلید توسعه، خود انسان است نه منابع مادی " و اصولا این باور وجود دارد که رشد روزافزون دنیای فرا صنعتی، عمدتا به سبب افزایش در ذخیره " ثروت انسانی " بوده است. برای ایجاد زمینه های مشاركت كاركنان در امور ، روشهای suggestionمختلفی ارائه شده است كه یكی از این روشها نظام پیشنهادات می باشد . نظام پیشنهادات یكی از روشهای موثر در تغییر شرایط كار و ایجاد زمینه مناسب برای مشاركت كاركنان است. به نظر میرسد نظام پیشنهادها به دلیل سادگی روش و عدم مداخله مستقیم در حوزه مدیریت، بیشتر از روشهای دیگر مشاركت مورد توجه قرار گرفته است .

 ماده 1 :

تعریف اصطلاحات

 • شورا : شورای تحول اداری دانشگاه كه كمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه تحت نظر آن فعالیت دارد.
 • دبیرخانه : واحد سازمانی كه زیر نظر رئیس كمیته فعالیت می كند و مسئولیت انجام وظایف ثبت و پیگیری اجرای پیشنهادها و وظایف دبیرخانه كه مندرج در این آئین نامه بوده را بعهده دارد.
 • كمیته راهبری : كمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه كه به شرح وظایف آن در ماده 4 اشاره شده است.
 • پیشنهاد: هر نوع نظر، فكر و راهكاری كه بتواند وضعیت موجود را آسانتر، سریعتر، صحیح تر،ارزان تر، ایمن تر و مطلوبتر نماید و بر دو نوع كمی و كیفی می باشد.
 • پیشنهاد كمی : یشنهادی است كه امكان محاسبه صرفه جویی ریالی آن وجود داشته و اجرای آن سبب افزایش رضایت كاركنان، بهبود فضای كار، افزایش بهره وری، صرفه جویی بهینه منابع و مانند اینها می شود.
 • پیشنهاد كیفی : یشنهادی است كه امكان محاسبه صرفه جویی ریالی آن وجود نداشته و اجرای آن سبب افزایش رضایت كاركنان، بهبود فضای كار، افزایش بهره وری، صرفه جویی بهینه منابع و مانند اینها می شود.
 • پیشنهاد مصوب : به پیشنهادهایی گفته می شود كه در كمیته تصویب و قابلیت اجرا دارد.
 • پیشنهاد اجرا شده: به پیشنهادهایی گفته می شود كه بهره برداری از اجرای آنها آغاز شده است.
 • پیشنهادهای دردست اجرا : به پیشنهادهایی گفته می شود كه تصویب شده و جهت اجرا، ابلاغ گردیده اما هنوز به بهره برداری كامل نرسیده است.
 • پیشنهاد دردست کارشناسی : به پیشنهادهایی گفته می شود كه جهت اظهار نظر كارشناسی برای كارشناس ارسال شده و هنوز پاسخ داده نشده است.
 • پیشنهاد تکراری : پیشنهادی است كه به تشخیص دبیر یا كمیته، از قبل مشابه آن از نظر موضوع، محتوا، محل، روش اجرا و شرایط موجود, وجود دارد.
 • بذر پیشنهاد :‌ موضوعات مشخصی است كه توسط كمیته و از طریق دبیرخانه به اطلاع مدیران، كاركنان و سایرین می رسد تا پیشنهادات خود را در آن زمینه ارائه دهند.
 • پیشنهاد دهنده : فرد یا گروهی از كاركنان،اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دستگاه اجرایی و یا ارباب رجوع وتوده مردمی كه پیشنهاد خود را به كمیته راهبری دانشگاه ارائه می دهند.
 • مجری یا مجریان :‌ فرد یا واحدی است كه از طرف شورا یا كمیته راهبری مسئولیت اجرای پیشنهاد مصوب را بعهده دارد.
 • گروه كارشناسی :‌گروههای تخصصی كه به تناسب موضوع پیشنهاد به بررسی  و كارشناسی پیشنهاد، اجرایی بودن، محاسبه و برآورد منافع حاصل از آن و مانند اینها را انجام میدهد.
 • پاداش پیشنهاد :‌ مبلغی كه پس از تعیین و تصویب كمیته جهت تقدیر و تشكر به پیشنهاد دهنده تعلق می گیرد.
 • پاداش كارشناسی : مبلغی است كه بعنوان جبران خدمات به فرد یا افرادی كه ارزیابی پیشنهاد را انجام داده اند (اعم از رد یا قبول پیشنهاد) پرداخت می شود.
 • نفر پیشنهاد در سال: شاخصی است كه بیان كننده تعداد پیشنهاد ارائه شده به ازای یك نفر كارمند در سال می باشد.

 

پیوست ها:

aeinnameh.docx حجم فایل:227.28 کیلوبایت