واحد سمعی و بصری

تهیه اسناد تصویر از فعالیت سازمان بسیار مهم و ضروری است و ‏داشتن آرشیوی از آن در مدیریت ضروری تر ، سمعی بصری چشم و ‏چراغ سازمان برای مخاطب است زیرا تا مخاطب نتواند بصورت ‏تصاویرفعالیت را ببیند قانع نخواهد شد 

عمده فعالیت :

  1. داشتن آرشیو فنی از فعالیت های سمعی بصری ‏
  2. قابل ارائه بودن این فعالیت در كمترین زمان به مدیریت (بصورت الكترونیكی ‏وحجمی)‏ 
  3. نصب و پخش تصاویر برای همكاران به مناسبت های مختلف و بهره برداری آنها ‏