آشنایی با اداره روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی در جهان

تاریخ ادیان و مذاهب جهان مملو از روشهای مختلف رهبران و پیشوایان دینی در تأثیرگذاری برافكار عمومی و جلب اعتماد و اطمینان در مردم است، بگونه‌ای كه پیامبران دینی را می‌تواننخستین” افسران روابط عمومی“ نامید. همزمان با ادامه حیات دینی در جهان، حیات فرهنگی ملتهای مختلف نیز مملو از نشانه هایی بوده كه به طریقی با فعالیتهای روابط عمومی به معنی اعم آن در رابطه بوده است.

اصطلاح”روابط عمومی“ برای نخستین بار در ایالات متحده آمریكا و در نوشته های اداره اتحادیه راه آهن ایالات متحده بكار برده شد و در دهه اول قرن بیستم نخستین دفاتر روابط عمومی  در مؤسسه های این كشور ایجاد گردید.

در سال 1906 اولین شركت خصوصی كه تنها خدمات روابط عمومی را بهمشتریـان خود ارایه می‌كرد، بوجودآمد. نخستین شركت روابط‌عمومی‌توســط ”ایوی‌لی“ فارغ التحصیل دانشگاه پرنیسون و خبرنگار اقتصادی در شهر نیویورك تأسیس شد. پس از این شركت مؤسسه های دیگر نیز به تأسیس دفاتر روابط عمومی اقدام كردند و روابط عمومی به عنوان یك حرفه به وجود آمد و شناخته شد .

 

روابط عمومی در ایران ( قبل از انقلاب اسلامی )

روابط عمومی در ایران برای نخستین بار در سال 1330 در شركت نفت ایران ایجاد شد و مرحوم دكتر ”حمید نطقی“ استاد دانشكده علوم ارتباطات اجتماعی پایه گذار آن به شمار می رود. تحول روابط عمومی تا آن اندازه بود كه ظرف حدود 20 سال انجمنی به نام انجمن روابط عمومی ایران و چند مؤسسه مشاوره در روابط عمومی بوجود آمد و حتی دانشكده علوم ارتباطات اجتماعی این رشته را در سطوح لیسانس تدریس كرد. از سال 1345 بود كه وزارتخانه ها به تدریج اداره اطلاعات، تبلیغات و انتشارات را به نام روابط عمومی برگرداندند.

 

روابط عمومی در ایران ( پس از پیروزی انقلاب اسلامی )

دفاتر روابط عمومی پس از انقلاب تحت نام ”روابط عمومی و ارشاد اسلامی“ به طور اعم فعالیتهای ارتباطی و روابط عمومی را انجام می دادند.

 در سال 1363 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیمناری را با شركت روابط عمومی ها در تهران برگزار كرد كه در واقع زیربنای حركت روابط عمومی را برای تجدید حیات آن پی ریزی كرد .

در حال حاضر رشته روابط عمومی در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاههای علمی ـ كاربردی تدریس می شود و ادارات كل روابط عمومی وزارتخانه ها و مؤسسات در مراكز استان نیز اقدام به تشكیل دوره های آموزشی روابط عمومی برای كارمندان خود كرده اند. ازسال 1368 نیز سازمان اموراداری و استخدامی كشور آیین‌نامه كاری دفاتر روابط عمومی را تصویب كرده است.