معرفی اداره روابط عمومی

دفتر روابط عمومی دانشگاه با انجام وظایف و فعالیت های مختلف ارتباطی که بطور عمده در قالب فعالیتهای ارتباط با رسانه های جمعی ، فعالیت های انتشاراتی ، تبلیغاتی ، نظر سنجی وسنجش افکار وارتباط با دانشجویان ، کارکنان، اساتید و مسوولان و همچنینامور تشریفاتی برنامه ها و مراسم های دانشگاه می باشد ، همواره سعیدارد تابه نحو احسن با انجام وظایف فوقدر راستای انعکاس مناسب ، موثر و گسترده عملکرد و فعالیت های دانشگاه عمل نماید که این امر خود مستلزم شناخته شدن جایگاه واقعی روابط عمومی و وظایف آن از سوی دیگر حوزه ها وهمکاری گسترده وموثر با این حوزه می باشد. روابط عمومی دانشگاه با سیاست های نوینی چون بکارگیری نیروهای متخصص، تخصصی کردن فعالیت های روابط عمومی ، بکارگیری علوم وفنون پیشرفته تکنولوژی وبرنامه های ارتباطی ، گسترش ارتباط با رسانه ها ... که در پیش دارد تلاش می نماید تا همسو با پیشرفت های ارتباطی و روابط عمومی در سیرتغییر وتحول روابط عمومی حرکت نماید. روابط عمومی