معرفی مدیر اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

نام و نام خانوادگی: زهرا میرزازاده
سمت: سرپرست دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
مدرک تحصیلی  کارشناس پرستاری