معرفی اداره بازرسی عملکرد و شکایات

نام و نام خانوادگی: زهرا میرزازاده
سمت: سرپرست دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
پست الکترونیک :  

 

نام و نام خانوادگی:
سمت:
پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی: حمیده ارجمند
سمت: کارشناس بازرسی
پست الکترونیک :