ارتباط با ما

 تماس با مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی

071-53316320   :شماره تلفن مستقیم مدیربازرسی

071-53316307          : شماره تلفن کارشناسان 

ارسال پیام به سامانه اداره بازرسی:50004000326124و500010600815482

از طریق مراجعه مستقیم به میزخدمت دانشگاه علوم پزشکی و پر کردن فرم شکایت

  آدرس مدیریت بازرسی:فسا-میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی-طبقه دوم-حوزه ریاست-دفتر مدیربازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات