کارشناس مدیریت بازرسی

نام و نام خانوادگی حمیده ارجمند
سمت کارشناس  بازرسی
تحصیلات کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
ایمیل